Dodaj do ulubionych | poleć znajomym   
  Strona główna > Regulamin

Regulamin

SPIS TREŚCI

I. Terminy i definicje użyte w serwisie

II. Uczestnictwo

III. Rejestracja

IV. Konta

V. Oferent

VI. Aukcja

VII. Legalność ofert

VIII. Po wygranej aukcji

IX. Komentarze

X. Zasady i odpowiedzialność Serwisu FirmyBiznesu.pl

XI. Zmiany w regulaminie

Regulamin porządkuje wszelkie aspekty prawne i organizacyjne związane z korzystaniem z serwisu "FirmyBiznesu.pl", zwanego w treści Regulaminu "Serwisem".

I. Terminy i definicje użyte w serwisie

Towar - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem aukcji lub ogłoszenia w serwisie FirmyBiznesu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez FirmyBiznesu, w szczególności może uczestniczyć w aukcjach zarówno jako nabywca jak i sprzedawca oraz umieszczać ogłoszenia.

Sprzedający - osoba sprzedająca towary lub usługi w jakimkolwiek rodzaju aukcji serwisu FirmyBiznesu.pl

Aukcja - procedura ustalenia ceny na produkt prowadząca do sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto - stworzony przez system, profil użytkownika zawierający jego dane osobowe i kontaktowe oraz wszystkie informacje o zawartych przez niego transakcjach.

Ogłoszenie - zamieszczony w specjalnie do tego przeznaczonej części strony internetowej Serwisu pakiet informacji na temat towaru lub usługi oraz mechanizm, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym;.

Oferent – podmiot oferujący swoje produkty w FirmyBiznesu.pl po podpisaniu stosownej umowy.

Komentarz - jest pisemną formą wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji, a w szczególności zgodności przedmiotu z opisem aukcji i obsługi ze strony Kontrahenta.

II. Uczestnictwo

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

3. Przedmiotem aukcji w FirmyBiznesu mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Osoba, korzystająca z usług Serwisu wymagających zarejestrowania musi być pełnoletnia. Użytkownik Serwisu rejestrując się składa oświadczenie o bezwarunkowej akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Niedopuszczalne są działania utrudniające lub destabilizujące funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez FirmyBiznesu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań ma prawo do zawieszenia na czas określony lub bezterminowo konta takiego Użytkownika oraz podjęcia kroków przewidzianych prawem.
Działanie użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6. Jeżeli Użytkownik poprzez swoją ingerencję w działalność Serwisu narazi właściciela Serwisu na straty zobowiązany jest do pokrycia tych strat.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:

www.FirmyBiznesu.pl

 1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług FirmyBiznesu.pl dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik występuje w FirmyBiznesu, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z FirmyBiznesu, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik występuje w FirmyBiznesu, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych, jeśli posiada działalność gospodarczą w tym również numer NIP. (Nie ma możliwości późniejszej zmiany numeru NIP, więc prosimy o szczególną uwagę podczas wysyłania formularza rejestracyjnego). Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany czy to w danych adresowych, czy kontaktowych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy nazwy Użytkownika.
 5. FirmyBiznesu może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w art. 2. i 3., w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu (więcej informacji ).
 6. Rejestrując się w serwisie FirmyBiznesu, użytkownik wyraża zgodę przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 7. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu aukcji osobom będącym stroną transakcji.

IV. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim.
 3. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu i podaniu powodu, dla którego konto ma zostać usunięte. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych.
 5. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane nie może zostać usunięte.
 6. Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta.

V. Oferent

Oferentami osoby fizyczne i prawne, prowadzące sprzedaż produktów za pośrednictwem serwisu FirmyBiznesu, które zawarły stosowną umowę z Administratorem.
Serwis gwarantuje prawdziwość danych teleadresowych Oferenta, które są dostępne w momencie złożenia pierwszego zamówienia u tegoż Oferenta.
Serwis nie odpowiada za podanie przez Oferenta nieprawdziwych danych dotyczących cen, oraz dostępności danego produktu.
Oferent w momencie przystąpienia do współpracy z serwisem FirmyBiznesu, zobowiązał się pisemnie do:

1. podawania prawdziwych danych dotyczących dostępności produktów w swojej ofercie

2. ustalania cen na poziomie podobnym do tego, jaki oferuje we własnej sieci sprzedaży

3. przestrzegania prawa

W przypadku niedostosowania się do powyższych postanowień przez Oferenta, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Administratora. W takim wypadku Administrator ma prawo usunąć ofertę lub w przypadku rażącego naruszenia regulaminu usunąć konto Oferenta z serwisu.

Oferenci poza ogólnymi zasadami i regulaminem FirmyBiznesu, ustalają we własnym zakresie szczegółowe warunki dokonywania zamówień:

1. warunki gwarancji

2. minimalną wysokość zamówienia netto

3. możliwość składania zamówień

4. płatności, koszty transportu, warunki

Przed dokonaniem rejestracji (lub złożeniem zamówienia) Użytkownik powinien zaznajomić się z warunkami poszczególnych Oferentów. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków stawianych przez serwis (lub Oferenta). Reklamacje po dokonaniu transakcji wynikające z nieznajomości regulaminu serwisu bądź warunków stawianych przez Oferenta nie będą uznawane.

VI. Aukcja

 1. Sprzedający ma obowiązek opisać warunki, na jakich jest gotów sprzedać dany Towar. Obowiązkiem kupującego jest zapoznanie się z tymi warunkami.
 2. Każda aktywność kupującego i/lub sprzedającego wyrażona poprzez wzięcie udziału w licytacji zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 3. FirmyBiznesu nie ponosi odpowiedzialności za Towary wystawiane na sprzedaż. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia aukcji niezgodnej z Regulaminem lub polskim prawem poprzez funkcję Weryfikacja aukcji, która znajduje się na stronie z wystawianym Towarem.
 4. W przypadku niezgodności aukcji z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem, FirmyBiznesu ma prawo usunąć taką aukcję powiadamiając o tym sprzedającego.
 5. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  1. po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia aukcji,
  2. na skutek decyzji sprzedającego o zakończeniu aukcji przed czasem,
  3. w przypadku skorzystania z opcji „Kup Teraz”.
 6. Osoba licytująca nie ma żadnych praw do licytowanego Towaru w przypadku, gdy jej konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 7. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od sprzedającego. W przypadku tym sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 8. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 9. Wszystkie licytowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 10. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć aukcję.
 11. Zabronione jest wystawianie na aukcji wszelkich pomieszczeń, gruntów, powierzchni od jednego metra kwadratowego. Aukcja służy do licytowania całego towaru (całego pomieszczenia), a nie jego części (jeden metr kwadratowy).

VII. Legalność ofert

W każdej aukcji sprzedający stwierdza, że posiada tytuł własności do zgłoszonych towarów (usług, praw) każdemu kto zakupi je w czasie aukcji.

FirmyBiznesu.pl posiada prawo powiadamiania organów ścigania o przypadkach podejrzeń, iż towary pochodzą z przestępstwa lub przestępstwa dopuszcza się Użytkownik.

VIII. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy użytkownik ma możliwość wystawienia komentarza negatywnego opisującego zaistniałą sytuację stosownie do pkt. IX Regulaminu.

IX. Komentarze

 1. Użytkownicy mają obowiązek wystawić sobie komentarze po każdej sfinalizowanej transakcji.
 2. Komentarz nie powinien obrażać osoby, dla której jest wystawiany oraz naruszać zasady dobrych obyczajów.
 3. Komentarz powinien być opisem najdokładniej odzwierciedlającym kontakt z kontrahentem po zakończeniu aukcji.
 4. Wystawianie komentarzy pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych komentarzy.
 5. Komentarz może zostać usunięty przez administratora, jeśli nosi znamiona komentarza "odwetowego". Zasady usuwania komentarzy znajdują się na stronie pomocy.

X. Zasady i odpowiedzialność Serwisu FirmyBiznesu.pl

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez sprzedających lub oferentów na aukcjach w ramach serwisu FirmyBiznesu.pl ponoszą jego Użytkownicy.
 2. FirmyBiznesu.pl stosownie do pkt. I Regulaminu umożliwia prowadzenie aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu.
 3. FirmyBiznesu.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem.
 4. Administrator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego jego funkcjonowania i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.
 6. FirmyBiznesu.pl dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 7. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

XI. Zmiany w regulaminie

1. Serwis FirmyBiznesu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu, umowa między Użytkownikiem, a serwisem FirmyBiznesu.pl wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 
O nas| Usługi| Kontakt| Reklama| ZAUFALI NAM| RegulaminPomoc|
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

statystyka